Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPODZIMNÍ KROKY K VÝNOSOVÉ STABILITĚ.

19.10.2013

Průběh letošního podzimu nám jasně napovídá jaká existují rizika, která mohou srazit výnosovou hladinu dolů. U řepek není situace dramatická, protože opravdu slabých, opožděných a nevyrovnaných porostů je přibližně do 25% a i ty se každým dnem vylepšují. Průběh počasí však na mnoha lokalitách poměrně negativně omezil zářijové výsevy obilnin a na poměrně velkých výměrách bude výsev pokračovat i na konci října. A to již tak příznivé není.

Má podzimní stimulace význam ?

Z  pokusů z řepky a pšenice  vyplývá, že právě velmi pozdní aplikace mají rozhodující dopad do tvorby a zvláště do stability výnosu. Je to dáno tepelnou setrvačností půdy, která umožňuje porostům přes den růst i v období, kdy jsou v noci mrazíky. Je dobré vědět, že při průměrném průběhu zimy narůstají porosty řepek a pšenic do jara až o 50% podzimního stavu. V mírně teplejších zimách pak narůstají  o 100 až 200% podzimního stavu před zámrazem. Důležitým momentem je i skutečnost, že v tomto termínu již poměrně přesně víme, které porosty nám dorostly a které pomoc skutečně potřebují.

Upřednostnit v obilninách herbicid nebo stimulaci?

Rád bych řekl stimulátor, ale nebyla by to pravda. Jednoznačně na podzim doporučujeme upřednostnit herbicid, protože i nepodařená a velmi stresující aplikace herbicidem na podzim dává rostlinám dostatek času na regeneraci do jara. Pokud bychom měli srovnávat důsledky podzimních a jarních aplikací herbicidů do tvorby výnosu, pak je nutné říci, že zatímto podzimní aplikace do tvorby výnosu pšenic prakticky negativně nezasahují, jarní aplikace mohou silně snížit výnos. Zvláště pokud jejich účinek zasahuje i do generativní fáze, nebo při nepříznivém průběhu počasí. Jestliže se nám podaří vyřešit plevele v rozumném termínu na podzim, pak cca 7 až 10 dní po aplikaci herbicidu můžeme aplikovat FULHUM®  a podpořit tvorbu kořenů a odnoží.

Jaké jsou pohnutky tohoto článku?

Vím, že se vystavuji nebezpečí toho, že si mnohý agronom bude myslet, že tento článek je psán výhradně za účelem prodeje přípravků ENERGEN®. K tomuto bych chtěl říci následující. Jsme výrobní firma a prodáváme své přípravky a to nás i živí. Ti z Vás, kteří mne osobně lépe znají, si jistě velmi dobře vzpomenou konkrétní situace, kdy byli rozhodnuti naše přípravky do porostu použít a po společném projití jednotlivých honů k tomu nedošlo, nebo v menším rozsahu. Naopak jsem se naučil být velmi důrazný v situacích, kdy porosty podporu vyžadují. A to je současný stav pšenic a ozimých ječmenů. A ještě jeden moment. Moje doporučení zachycují většinový stav a agronom by si měl vždy porosty projít, jestli tomu tak je i v jeho porostech, na jeho půdách a v jeho lokalitě.

Co je důležitější? Dusík nebo stimulace?

Dusík je základní surovinou, která je schopna rychle pomáhat porostům k rychlému růstu. Stimulace podporou tvorby kořenů rostlinám umožňuje dusík i ostatní výživu rychleji přijímat. Na mnoha farmách v letošním roce slyším, že přesouvají část dusíku z jara na podzim. Tato tendence je velmi významná a zvyšuje výnosovou stabilitu. Jakou použít přednostně formu dusíku? Vyhnout se nitrátové formě, protože snižuje mrazuvzdornost. Na zásaditých půdách je možné použít síran amonný. V sušších lokalitách ředěný 10% DAM – kapalná forma bude bezpečně přijata. V ostatních oblastech s mírnou až dobrou vláhovou jistotou pak můžeme aplikovat močovinu v pevné formě. Doplňkově je velmi významná i kapalná močovina na list (řepka do 5%, pšenice do 10%). (V lokalitách a v situacích, kdy opravdu není možné na podzim zvýšit, či vůbec aplikovat dusík, je samozřejmě možnost využít přípravku FULHUM® v dávce 1 l/ha. V takovémto případě dojde většími kořeny k vyššímu vyčerpání živin z půdy. Je však nutné si uvědomit, že sice tímto způsobem můžeme vytvořit silný porost, ale vytváříme si v půdě výživový dluh, který bude nutné časně z jara splatit rychlým nitrátovým dusíkem.)

Proč investovat do porostů pšenic a řepek na podzim?

Pšenice - Jistý výnos máme pouze na podzimních odnožích. Nejvíce jsou na podzimních odnožích svojí výnosovou stabilitou závislé velmi rané až polorané odrůdy, hybridy, pozdní výsevy pšenic a ozimé ječmeny. Nejvýznamnější jsou podzimní aplikace v oblastech s jarními přísušky, které rostlinám berou jarní odnože. Optimální termín aplikace je tvorba první odnože, u pozdních výsevů pak 2 až 3 listy se sníženou dávkou vody 80 až 120 l/ha. Pokud mají rostliny malou listovou plochu, tak je pro ně nejdůležitější koncentrace přípravků dopadajících na jejich listy. K přípravku FULHUM® v dávce 1 l/ha je výhodné přidat kapalnou močovinu přes list cca 5 až 10%, 0,1 l/ha bóru a při nižších teplotách i 0,2 až 0,3 l/ha měďnatého přípravku, který odblokuje příjem N. Nedoporučujeme přípravky s finálním auxinovým účinkem (prekurzory auxinů, auxiny, fenolické látky, protože mohou zvýšit apikální dominanci a zastavit tím proces odnožování.)  Kořeny tvoří odnože a podzimní odnože tvoří jistý výnos !!!

Řepka –kořenový krček je zásobarnou energie ve formě cukrů. Pokud nám řepka vstupuje do zimy s kořenovým krčkem alespoň 1 až 1,5 cm silným, pak máme základ pro kvalitní výnos. Silnější rostliny s krčkem nad 2 cm mají samozřejmě vyšší potenciál pro jarní regeneraci a růstový start. Do řepky lze použít celý sortiment přípravků, včetně auxinových.

Proč investovat na podzim právě do přípravků ENERGEN®?

  • Naši obchodní zástupci umí poradit a znají i rizika.
  • Přípravek FULHUM®  silně podporuje tvorbu bohatých kořenů a obsahuje látky zvyšující odolnost k teplotním výkyvům, k suchu a chladu.
  • Dále FULHUM® obsahuje látku podporující příjem a zpracování dusíku.
  • Máme své výrobky v posledních 3 letech otestovány i velmi pozdních listopadových aplikacích s velmi dobrými výsledky.
  • Máme odzkoušenou listopadovou aplikaci přípravku FULHUM® v kombinaci s močovinou bez rizika poškození následnými silnými mrazy.
  • Nebojte se proto ani velmi pozdních aplikací přípravku FULHUM® ještě i v listopadu.

Jaké jsou účinky kombinace ENERGEN® FULHUM® a kapalné močoviny ?

Kapalná močovina indukuje v listech tvorbu cytokininů, které ihned začínají snižovat apikální dominanci rostliny a tím omezovat v prodlužovacím růstu vzhůru hlavní výhon, (nebo stéblo) a podporují tvorbu a růst postranních pupenů, větví a odnoží. To vede k  podpoře přirozené morforegulace porostu. Dalším efektem je podpora tvorby chlorofylu (ztmavnutí porostu) a silné zvýšení výkonu fotosyntézy i při nižší intenzitě slunečního záření a kratším dni. To je opět pro podzimní aplikace vyváženo podporou odolnosti k chladu a rychlým změnám počasí.

FULHUM®  silně podporuje tvorbu bohatých kořenů. Kořeny přijímají více živin a vláhy a jako mocné čerpadlo dodávají rostlinám vše potřebné k dynamickému růstu. Současně však také větší kořeny produkují i více cytokininů, takže v pozdějším čase navazují na stejný, okamžitý účinek močoviny, který již odeznívá. To vede k další podpoře odnožování, větvení a růstu.

Přednostní aplikace: ENERGEN® FULHUM® a kapalnou močovinu má smysl aplikovat do všech hustých porostů, kde dochází k redukci kořenů a do všech slabých a opožděných porostů. Do řepek má význam jeho aplikace na přibližně 25% ploch opožděných porostů. V pšenicích a ječmenech, pokud bereme výměry opožděných výsevů, je potřeba podpory a zrychlení růstu skoro 80% ploch. Podzimní aplikace může dopomoci porostům k tomu, že vytvoří jednu silnou podzimní odnož. Tím se porosty stanou nezávislými na jarním průběhu počasí a získají výnosovou stabilitu. Do kombinace přípravků ENERGEN® FULHUM® s kapalnou močovinu má smysl přidat i 0,2 l/ha ENERGEN® 3D SMÁČEDLA, které zvýší protistresové účinky a hlavně zlepší příjem a zpracování dusíku.

Naše zkušenosti s provozními pokusy?

Jestliže se dopouštím takovýchto, pro mnoho agronomů, poměrně mezních doporučení, pak bych měl tato doporučení podložit osobní zkušeností, popřípadě i pokusem. Proto uvedu raději obojí.

Řepka – osobní zkušenost.  10.10.  roku 2011 jsem byl na farmě u Brna na honu řepky o výměře cca 20 ha. Porost řepky v kamenité půdě měl okolo 4 listů a rostliny měly kořenový krček okolo 2 až 4 mm. Doporučil jsem agronomovi aplikaci 1 l přípravku FULHUM®  v kombinaci s 10% močoviny a 0,5 l bóru. Tato aplikace byla provedena okolo 27.10. 2011. Když přišly v roce 2012 dlouhé a silné mrazy. Byl toto jeden z porostů, na který jsem si vzpoměl a přemýšlel o něm, jak dopadne. Po jarním otevření vegetace mi agronom tohoto podniku volal sám s tím, že těch 20 ha je jediná plocha, která přežila zimu ve velmi dobré kondici, bez poškození mrazem a se slušným nárůstem hmoty přes zimu. Výnosově pak skončil porost v průměru podniku.

Pšenice ozimá odr. Potenzial – osobní zkušenost. V zemědělském podniku na Českomoravské Vysočině byla na podzim roku 2011 vyseta, v nadmořské výšce nad 550 metrů nad mořem, odrůda pšenice Potenzial. Při ošetření na podzim došlo při aplikaci herbicidu k chybě, kdy porost byl na souvrati ošetřen kombinací herbicidu a nevhodného smáčedla. Porost mimo souvrať byl ošetřen již správně, pouze herbicidem bez smáčedla. Po několika dnech se na souvrati objevilo výrazné poškození listové plochy. Přibližně za 10 dní agronom, ve snaze zregenerovat porost, aplikoval na souvratě přípravek FULHUM®  v dávce 1 l/ha. Přes zimu byl tento pozemek v nejsilnějších mrazech přikryt maximálně 3 cm lehkého sněhu. Vzhledem k tomu, že suchý sníh napadal na již zmrzlou zemi, docházelo k tomu, že jej vítr odvál do probhlubní a na vyvýšeninách byl porost nekrytý. Na těchto vyvýšených holinách také byla odrůda poškozena nejvíce mrazem. Při mojí návštěvě farmy 27.3. 2012 mne agronom vzal i na tento pozemek. V porostu bylo zřejmé bodové poškození mrazem v místech, kde porost nekryla ani malá vrstva sněhu. Jediné části, které měly zanedbatelnou míru poškození, byly souvratě, které byly na podzim ošetřené přípravkem FULHUM®

27.3. 2012 Vpravo, porost odr. Potenzial na podzim regenerovaný  Přípravkem ENERGEN® FULHUM®  po poškození herbicidem. 

Pšenice ozimá, odrůda Tacitus – provozní pokus. Již v minulém článku byl jako příklad  účinků podzimního ošetření  porostu pšenice uváděn příklad ze Školního statku Humpolec, kde  pan ing. František Krupička provedl velmi pozdní aplikace. Na úvod připomenu důvod. Dne 5.10.2012 se rozbila sečka při výsevu rané odrůdy Tacitus. Zbytek pole byl doset 10.10.2012. Dne 20.11.2012 byl na později vyseté části porostu, z důvodu velmi slabého a opožděného růstu aplikován ENERGEN® FULHUM®  s močovinou v dávce 1 l/ha.      

Porost pšenice odrůdy Tacitus dne 24.4.2013 vypadal takto. Vpravo je později vysetý porost, který byl v listopadu ošetřen z důvodu velmi slabého růstu. V porostu je zřejmý velký rozdíl v odnožování.

Příklad tohoto pokusu uvádím proto, že se mi podařilo získat další podklady i konečný výsledek:

Výše výsevku byla 200 kg. Výživa všech porostů: před setím 200 kg PK, 15.3. – 200 kg LAD, 16.4. – 200 kg DASA, 2.5. – 100 l DAM se Stabilurenem, 24.5. - 100 l DAM se Stabilurenem. Dne 15.4. byl ve všech variantách aplikován ENERGEN® FULHUM®  v dávce 1 l/ha.  Výnos na podzim ošetřené varianty byl 8,07 t/ha a výnos na podzim nestimulované kontroly byl 7,67 t/ha. Rozdíl mezi oběma sklizňovými výsledky byl pouze v pozdní podzimní aplikaci přípravku ENERGEN® FULHUM® .

Velmi pozdní, podzimní aplikace přinesla navýšení výnosu 400 kg/ha. Toto navýšení při současné ceně cca 4000 Kč/t má hodnotu 1600 Kč/ha. Po odečtení nákladů na výrobek a  případně i na samostatný pojezd,  je zisk z této aplikace okolo 1000 Kč/ha.

(Poznámka: odrůda Tacitus je velmi raná. Z tohoto důvodu měly nejvyšší výnos rané výsevky. To nám ukazuje skutečnost, že včasným, raným výsevkem nahradíme potřebu podzimní, stimulační podpory odnožování a naopak, že podporou odnožování přípravkem FULHUM® pomůžeme dohnat zpoždění pozdním výsevům.)

Pěkný den a dobré ceny komodit přeje Jarda Mach vývoj přípravků ENERGEN.


PODZIMNÍ KROKY K VÝNOSOVÉ STABILITĚ.
Podzimní regenerace porostu přípravkem FULHUM
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist