Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekDoporučení aktuálních aplikací přípravků ENERGEN v květnu až červenci 2011.

12.05.2011

Ozimá pšenice.

Stav porostů – vzhledem k regionálně zcela odlišnému vláhovému průběhu počasí, jsou porosty pšenic v různých lokalitách ve velmi odlišném stavu. Co je spojuje? V odnožování byl v celé republice přísušek a vyšší teploty. To působilo jako aplikace auxinu. Tam, kde byly porosty ponechány vlastnímu vývoji, došlo k redukci kořenů ze sucha a tím i k omezení produkce cytokininů z kořenových špiček. Důsledkem bylo zvýšení apikální dominance nadzemní části – to znamená velmi silný růst hlavního stébla a velmi silné potlačení růstu stébel vedlejších. Tento efekt se nejvýrazněji projevil v lokalitách se silnými přísušky a na půdách, které nemají schopnost udržet vodu. Kdo v takovémto průběhu odnožování navíc aplikoval jakýkoli přípravek s auxinovým účinkem (nitrofenoláty, prekurzory auxinů – doporučované výrobci přímo do odnožování, nebo dokonce přípravek s auxinem), zvýšil ještě více apikální dominanci hlavního stébla. Pak mu zůstaly na sušších lokalitách hlavní stébla bez odnoží. Řešením byla v období odnožování aplikace přípravků s huminovými látkami (např. Energen Fulhum), který nezvyšuje apikální dominanci nadzemní části rostliny. Fulhum na rostlině podporou tvorby kořenů zvětšil počet kořenových špiček produkujících cytokininy a tím snížil apikální dominanci nadzemní části rostliny. Z tohoto důvodu došlo k účelnému oslabení růstu hlavního stébla a vedle něj zesílilo 1 až 3 stébla nižšího řádu. Tím došlo k vyrovnání porostu. Poznámka: V období diferenciace klasu bylo poměrně chladno, (zvláště v noci) a to vedlo k tomu, že má klas založen poměrně vysoký počet řad zrn. To by mohlo, při dostatečné výživě, kladně ovlivnit výnos některých problematických porostů. 

Co nás v pšenici čeká? Aktuálně  jsou porosty ve velmi různorodém stavu, prakticky si zasluhují zásah pouze 2 typy porostů. Tyto zásahy mají význam nejpozději na praporec.

Silné a nadměrně odnožené. V tomto okamžiku má smysl u velmi přehuštěných porostů opožděně aplikovat přípravek Energen Aktivátor v dávce 1 l/ha (zvýší apikální dominanci a přesune asimiláty do hlavních stébel a tím výrazně zvýší HTS). Takováto aplikace má smysl pouze u přehuštěných porostů klasových odrůd, u vysoce odnoživých odrůd a z kompenzačních ještě u odrůd JB Asano a Magister.

Slabé, nevyrovnané, s málo odnožemi. Takovéto porosty jsou převážně tam, kde v odnožování byl i přísušek. Pokud chceme takovéto porosty posílit, pak můžeme aplikovat Energen Fulhum v dávce 1 l/ha. Ten posílí růst kořenů a pomůže udržet a dotáhnout v řídkých porostech odnože střední velikosti. Tyto porosty jsou současně nejohroženější případným silnějším přísuškem. Takováto aplikace sice mírně sníží HTS, ale výrazně ovlivní celkový výnos. Proto doporučujeme mírné zvýšení dávky dusíku, aby se udržela i HTS.

Co dále? Poslední smysluplná aplikace přípravku Energen je s posledním fungicidem. Doporučujeme aplikaci s vysokou ekonomickou návratností a tou je přípravek Energen 3D Smáčedlo v dávce 0,3 l/ha do posledního fungicidu.

Jaký to má smysl a proč zrovna 3D Smáčedlo? Přípravek Energen 3D Smáčedlo má hned několik účinků: Prvním je silný lepivý účinek, který je výhodné vylepšit poloviční dávkou jednoho ze dvou známých supersmáčedel – tato kombinace velmi zesílí a prodlouží účinek fungicidu. Druhým je účinek látky zvyšující aktivitu nitrátreduktázy v rozhodujícím období transformace dusíku do zrna. To vede k výraznému zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu a zlepšení potravinářské kvality. Třetím a dominantním účinkem je protistresový účinek proti suchu. Tím, že v přísušku dokáže zadržet v rostlinách více než 20% vody a rychle navodí v porostu úsporný vodní provoz, v přímé úměře ovlivňuje i udržení HTS porostu. Proto u této aplikace není problém dosahovat v přísušcích rozdílu mezi kontrolou a ošetřenou variantou vyšší než 20%. Dalším velmi výrazným momentem je kombinace Energen 3D Smáčedla se strobilurinovými fungicidy. Strobilurinům různé síly účinku se v pozdních aplikacích velmi obtížně vyhýbáme. Pokud je tedy aplikujeme, musíme brát v úvahu, že zrychlují vodní provoz a mohou způsobit v přísušku velmi silnou ztrátu vody. Tomu zabráníme, pokud jim dáme silný protistresový deštník Energen 3D Smáčedla. Pro kombinaci se strobiluriny doporučujeme zvýšit dávku 3D Smáčedla na 0,5 l/ha. Dále doporučujeme vyhnout se v pozdních aplikacích těm nejsilnějším strobilurinům na trhu.

Několik slov ke kvalitativnímu přihnojení dusíkem. Aplikujte jej včas, protože aktivita nitrátreduktázy je v pšenici omezena pouze po určitou dobu. Pak již rostliny nezvládnou dusík zpracovat a hnojíte následnou plodinu. Pokud přihnojujete ledkem, pak co nejdříve. Optimálně v polovině sloupkování, aby se stihl rozpustit, dostal ke kořenům rostlin a ty jej stihly zpracovat. Nejjistější, zvláště v přísudkových oblastech je přihnojení DAM se Stabilurenem a damovými hadicemi. Nejpozději na podpraporec!!!

 Jarní ječmen.

Porosty jarního ječmene (i jarní pšenice) na mnoha lokalitách opakují vývoj ozimé pšenice. Přísušky auxinovým účinkem zesílili hlavní stéblo a zeslabili odnože dalších řádů. Dle množství vláhy v půdě pak můžeme vidět porosty od extrémně odnožených po velmi slabé a nevyrovnané.

U silně odnožených doporučujeme od fáze BBCH 29 aplikaci přípravku s auxinovým účinkem (Energen Aktivátor v dávce 1 l/ha). Ten odstraní nadbytečné parazitické odnože.

U slabších a nevyrovnaných porostů v přísudkových oblastech může v průběhu odnožování (i v opožděných aplikacích na počátku sloupkování), velmi pomoci Energen Fulhum v dávce 1 l/ha, který pomůže zvětšením objemu kořenů vyrovnat odnože.

Pokud budeme mít porost nevyrovnaný, ale s nadbytkem odnoží, pak můžeme při mírném nadbytku odnoží kombinovat od fáze BBCH 29 Energen Aktivátor 0,5 l/ha a Energen Fulhum 0,5 l/ha.

Při silnějším nadbytku a současné nevyrovnanosti porostu, můžeme použít od fáze BBCH 29 Energen Aktivátor 0,7 l/ha a Energen Fulhum 0,3 l/ha.

Pokud nám v lokalitě vychází pravidelně vyšší až vysoké obsahy dusíkatých látek, pak doporučujeme v polovině sloupkování aplikovat Energen Fruktus v dávce 1 l/ha, který spolehlivě snižuje obsah NL v zrnu.

 Oves.

O ovsu se zmiňuji přes jeho minoritní výskyt zvláště proto, že má několik špatných vlastností, které umíme velmi dobře napravit. Je prakticky nejlépe reagující obilninou na fyziologické zásahy. Rád redukuje klásky v latě a velmi rychle umí snížit HTS v nepříznivém průběhu počasí. Pokud chceme dělat oves intenzivně, pak musíme jít na 90 až 120 kg N/ha. Pak již stačí pouze zasáhnout do jeho fyziologie. Doporučujeme od fáze BBCH 29 až do poloviny sloupkování kombinaci Energen Aktivátor 0,7 l/ha a Energen Fulhum 0,3 l/ha. Zvláště intenzivní pěstitelé mohou k ovsu přistoupit jako k pšenici a v odnožování aplikovat Fulhum pro zesílení porostu a vyrovnání odnoží a ve fázi BBCH 29 až 32 aplikovat Aktivátor. Reakce ovsa jsou pak při tvorbě výnosu velmi silné.

 Kukuřice a slunečnice.

Mladé porosty kukuřice a slunečnice byly v rané fázi vývoje na mnoha lokalitách poškozeny mrazem. Nedoporučujeme okamžitou regeneraci stimulátory. Silnou růstovou i regenerační odezvu můžeme od rostlin čekat až při vyšších teplotách (obě rostliny jsou teplomilné) a v okamžiku, kdy přípravky dopadnou na vytvořenou listovou plochu.

U obou plodin můžeme u slabších a opožděných porostů uvažovat o zvětšení půdního čerpadla kořenů okolo 4. listu aplikací 0,7 l/ha přípravku Energen Fulhum.

Následně doporučujeme již klasickou aplikaci přípravku Energen Stimul v dávce 1 l/ha mezi 8. a 10. listem. Tato aplikace podporuje nárůst hmoty a sílu rostlin, což má úzkou vazbu s tvorbou výnosu. Stimul zvyšuje v rostlinách obsah cukrů, to má vliv i na energetickou hodnotu sklizené hmoty.

Poslední možná aplikace je u kukuřice v termínu postřiku proti zavíječi a u slunečnice s posledním fungicidem. Doporučujeme přípravek Energen Fruktus v dávce 1 l/ha. Tato aplikace výrazně zvyšuje tok asimilátů do semen = zvýšení HTS a současně má i velmi silný protistresový účinek proti suchu.

 Řepka – plodina, kde letos můžeme přijít o nejvíce.

V současné době jsou porosty řepek v květu a pod povrchem půdy se nám skrývá stejné riziko jako v loňském roce. Nejohroženější jsou porosty, kde sucho zredukovalo kořeny, tak jak to v loňském roce udělal nadbytek vody. Porosty neměly nadbytek kořenů již z podzimu. Bez ohledu na to, co jsme aplikovali, je nutné vycházet pouze z aktuálního stavu a velikosti kořenové soustavy a ta je na většině lokalit  podprůměrná. Navíc, pokud do řepek aplikujete přípravky se strobilurinovým účinkem, který zrychluje vodní provoz, způsobuje velké ztráty vody a snížení HTS v přísušcích. I klasické stimulátory (nitrofenoláty, prekurzory auxinů …) bez protistresového deštníku jsou sice výborným nástrojem pro zvýšení HTS, ale jen při vláhové jistotě. Ve fázi před květem až po odkvětu také významně zrychlují vodní provoz a sníží HTS. Nitrofenoláty navíc v přísušku způsobí takové ztužení pletiv šešulí, které pak působí jako korzet a fyzicky omezují tok asimilátů do semen řepky. Z tohoto důvodu doporučujeme stimulaci bez protistresových účinků raději v raných vývojových fází řepky, kdy je i vláhová jistota. Společně s insekticidy nebo i po odkvětu s postřikem proti hlízence, nejpozději do fáze rostoucích šešulí, doporučujeme přípravek Energen Fruktus v dávce 0,7 až 1 l/ha. Přípravek zvyšuje tok asimilátů do semen a plodů a hlavně má velmi silný protistresový účinek proti suchu. Objem vody, který dokáže v přísušcích zadržet v rostlinách (20 až 25%) po dobu 1 měsíce se pak v přímé úměře promítá do udržení HTS a tím i výnosu. Energen Fruktus je velmi výhodné použít společně nebo po aplikaci silných strobilurinů, které zrychlují vodní provoz. Jejich samotná aplikace bez protistresového deštníku by mohla zvláště v kombinaci s přísuškem a slabou kořenovou soustavou dopadnout velmi špatně. Přinejmenším doporučujeme jako protistresový deštník po aplikaci strobilurinů, nebo klasických stimulátorů dávku 0,7/ha Energen 3D Smáčedla.

 Mák.

Porosty byly  z různých důvodů poškozeny a stresovány (vítr, mrazy), ale ve většině lokalit došlo pouze k opoždění jejich vývoje. K regeneraci opožděných porostů doporučujeme Energen Fulhum v dávce 1 l/ha.

Do silných porostů doporučujeme v počátku prorůstání listových růžic osvědčenou kombinaci Energen Aktivátor v dávce 1 l/ha + metconazol.

Pokud budou porosty slabší, pak můžeme provést modifikaci této aplikace a část Aktivátoru (0,3 až 0,5 l/ha) nahradit přípravkem Energen Fulhum, který porost posílí zvětšením objemu kořenové soustavy.

Další osvědčenou aplikaci doporučujeme v pylových tetrádách (hlavní poupě je zaháčkované nad rostlinou). V tomto termínu v kombinaci se zinkem, popřípadě i bórem doporučujeme aplikovat Energen Stimul v dávce 1 l/ha. Přípravek zesílí porost a má již velmi silný protistresový účinek proti suchu.

Pro pěstitele máku na morfin, doporučujeme vynechat Stimul a na počátku kvetení aplikovat Energen Fruktus v dávce 1 l/ha, který zvyšuje HTS máku a obsah morfinu v makovině. Navíc má nejsilnější protistresový účinek proti suchu.

 Cukrová řepa. (platí i pro mrkve a karotky)

V cukrové řepě dosahujeme v posledních letech vynikajících výsledků v navýšení výnosu a zvláště pak ve zvýšení obsahu cukru. Důležité pro nás i pěstitele je to, že těchto výsledků bylo dosaženo při velmi odlišném průběhu počasí posledních tří let. Metodika je velmi volná a jednoduchá.

Mimořádná regenerační aplikace. Tuto aplikaci jsme doporučovali u opožděných nebo mrazem poškozených porostů řep. Energen Fulhum v dávce 0,5 až 1 l/ha s 5 až 7 kg močoviny na ha. V žádném případě nemůžeme doporučit žádný z našich přípravků s auxinovým účinkem (například Aktivátor), protože ten je dnes již směřován jinam a silným auxinovým účinkem by u mladých rostlin mohl rozvětvit kořeny.

1.      Doporučená aplikaceEnergen Foliar v dávce 1 l/ha. Termín je možný od 6 listů do 10.června. Účinek je velmi rychlý. Dochází ke zvětšení listové plochy, zvýšení koncentrace chlorofylu a podpoře růstu kůlového kořene dolů. To zvyšuje fotosyntetický výkon rostliny a podporou růstu kůlového kořene do větší hloubky připravujeme rostlinu na možný přísušek.

2.      Doporučená aplikace Energen Foliar v dávce 1 l/ha. Termín aplikace je cca 10 až 25 dní po 1.aplikaci. Účinkem výrazně zesiluje dopad první aplikace. Mnoho farem tuto druhou aplikaci vynechává, ale již máme několik velmi intenzivně hospodařících zákazníků, kteří si ji ověřili na menší výměře a po vyhodnocení ji začali používat u slabších porostů a slaběji rostoucích odrůd.

3.      Doporučená aplikace Energen Fruktus v dávce 1 l/ha. Termín aplikace je velmi volný – s fungicidem v červenci. Zvýšení účinku můžeme docílit rozdělením dávky na dvě. Tato aplikace má dva velmi důležité účinky:

Prvním je velmi silný protistresový účinek, který přes letní přísušky udržuje v pracovním chodu listovou plochu. Tento účinek pak působí jako pojistka proti špatnému průběhu počasí. Jestliže nám na konci srpna silněji zaprší, pak neošetřená kontrola s přischlou listovou plochou začne tvořit velký objem nových listů a naředí si cukr. Ošetřená varianta má listovou plochu zachovanou, tvorba nových listů je po dešti malá a k naředění obsahu cukru v bulvě prakticky nedochází.

Druhým účinkem je přímé ovlivnění biosyntézy cukrů. Tento účinek je pro celý systém rozhodující, protože Foliar ovlivňuje výnos a připravuje předpoklady pro tvorbu cukru bohatým fotosyntetickým aparátem. Fruktus je přímo motorem tvorby vlastního cukru v rostlinách a zúročí se zvláště v dobře připravených, silných rostlinách.

 Pro další plodiny platí plně metodiky, které naleznete v dokumentech na tomto webu.


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist