Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekPOLNÍ DEN ENERGEN - HEŘMANOVA HUŤ 3.6.2009

14.06.2009

Dne 3.6.2009 uspořádala společnost  EGT system spol s.r.o.  POLNÍ DEN ENERGEN ve společnosti Ing. Vladimír Kohout v sídle společnosti v Heřmanově Huti a ve společnosti Ing. František Kovář, Kostelec u Stříbra

Na úvod bychom chtěli poděkovat oběma majitelům Ing. Kohoutovi a Ing. Kovářovi za umožnění polního dne.
Za pomoc a prakticky i veškerou praktickou realizaci provozních aplikací, bychom chtěli poděkovat Ing. Neckářovi a panu Pánkovi - agronomům obou výše uvedených společností.
Obě společnosti hospodaří na dobrých půdách s kvalitní údržností živin. Společnost Ing.Vladimír Kohout kde byly umístěny (mimo máku) všechny provozní pokusy s přípravky ENERGEN, hospodaří v systému minimalizace.

Aplikace přípravků ENERGEN byla provedena postřikovačem Agrio Křemže.
Podrobnosti o postřikovačích naleznete na www.agrio.cz
Společnosti AGRIO KŘEMŽE tímto děkujeme za spolupráci na polním dni.

Polní den ENERGEN mimo agronomů z velkých zemědělských podniků, kterým děkujeme za účast, navštívili zástupci SPZO, NU AGRAR, ČZU PRAHA Suchdol, Pokusnické stanice ČZU - Červený Újezd, časopisu ZEMĚDĚLEC, AGRIO KŘEMŽE, AGROFERTU, TRIO-D, AGROBEN ČIMELICE, STAGRA STUDENÁ, RYJO.


Během polního dne jsme navštívili následující plodiny:

1. Pšenice ozimá Hybnos F1
Předplodina: řepka ozimá
Setí: 10.10.2008
Výsevek:  70 kg/ha
Výživa: 110 kg č.ž.N
Chemická ochrana:   Glean 20g/ha, Bumper Super 1 l/ha
Energen:  ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 0,5 l/ha v odnožování
Komentář k plodině:
Podzimní aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR
indukuje na rostlinách razantní tvorbu kořenů a zvláště pak jemného kořenového vlášení. Důsledkem je viditelné zesílení celého porostu, kvalitní a silné odnožování. Dalším důsledkem práce bohatého kořenového vlášení je lepší příjem živin a vláhy rostlinou. Aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR v rostlinách zvyšuje v průměru o 15% obsah sušiny a také obsah cukrů v pletivech. To vede k výraznému zvýšení mrazuvzdornosti porostu a zvýšení jeho odolnosti ke stresu. Dávka přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR  0,5 l/ha je pro všechny obilniny zcela postačující. Porost můžete zhodnotit na dokumentačních fotografiích, které budeme postupně doplňovat.
Porost byl velmi silný, vyrovnaný a bez odnoží střední velikosti bez klasu. Tím, že do porostu mohlo slunce, byly stébla pevná po celé délce.

     
Ing. Karel Neckář v porostu                                     Ing.Hemerka - NU AGRAR komentuje porost

2. Řepka ozimá Hornet
Předplodina: ječmen ozimý
Setí: 19.8.2008
Výsevek: 2,9 kg/ha
Výživa: 150 kg č.ž.N
Chemická ochrana: Brasan 1,5 l/ha, Caramba 0,75 l/ha, Nurelle 0,6 l /ha, Bumper Super 1 l/ha
Energen: Energen Aktivátor 0,6 l/ha ve 4. listu
Komentář k plodině:
Podzimní aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR indukuje na rostlinách razantní tvorbu kořenů a zvláště pak jemného kořenového vlášení. Důsledkem existence bohatého kořenového vlášení je lepší příjem živin a vláhy rostlinou. Aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR v rostlinách zvyšuje v průměru o 15% obsah sušiny a také obsah cukrů v pletivech. To vede ke zvýšení mrazuvzdornosti porostu a zvýšení jeho odolnosti ke stresu.
Z pohledu brzdění růstu a indukce postranních pupenů je podzimní aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 0,6 l/ha nízká. Vzhledem k tomu, že byla provedena v kombinaci s Carambou a vzhledem k vyšší hustotě porostu (cca 60 rostlin/ m2) , byla tato dávka plně postačující. V oblastech s nízkým tlakem Phomy je možno volit i kombinaci přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 0,7 až 1 l/ha s fungicidem bez morforegulačních účinků, popřípadě v kombinaci s CCC. Účinek samostatné aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 1 l/ha je v řepce srovnatelný s nejsilnějšími morofregulátory na trhu. Jeho bonusem navíc však bude vždy tvorba bohatého kořenového vlášení.
Porost byl silný a vyrovnaný, na svoji hustotu (60 rostlin/m2) byl překvapivě dobře rozvětvený s tvorbou kvalitních šešulí i na postranních větvích. Odrůda Hornet velmi dobře reaguje na výživu, stimulaci i morforegulaci. V podzimní aplikaci bychom doporučili přidat bór a snížit výsevek o 20%, protože Hornet patří mezi odrůdy schopné tvořit výnos větvemi. Termín a fáze aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR ve 4 listu je možný, ale velmi časný a pro úspěšný účinek, musí být proveden v nízké dávce vody (do 100 l vody /ha). Za optimální pro aplikaci AKTIVÁTORU považujeme porost od 6 listů do 10 listů s průměrem listové růžice nad 12 cm.3. Řepka ozimá Executive
Předplodina: ječmen ozimý
Setí: 20.8.2008
Výsevek: 2,5kg/ha
Výživa: 150 kg č.ž.N
Chemická ochrana: Brasan 1,5 l/ha, Caramba 0,75 l/ha, Nurelle 0,6 l /ha, Bumper Super 1 l/ha
Energen: Energen Aktivátor 0,6 l/ha ve 6. listu
Komentář k plodině:
Pro odrůdu Executive platí prakticky stejný komentář, jako pro odrůdu Hornet.


4. Slunečnice Alexandra
Předplodina: pšenice ozimá, meziplodina
Setí: 10.4.2009
Výsevek: 70 000 jedinců
Výživa: 70 kg č.ž.N
Chemická ochrana: Trophy 1,5 l/ha + Racer 1,5 l/ha
Energen: Energen Stimul 1 l/ha v 6 listu
Komentář k plodině:
Přípravek ENERGEN STIMUL na rozdíl od přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR nemá morforegulační účinky. Jeho účinek je zaměřen do silné podpory růstu, tvorby kořenů a jemného kořenového vlášení. Stimulátory a pomocné přípravky nemá smysl do slunečnice, stejně jako do kukuřice aplikovat, jestliže jsou nízké teploty. Teplomilné rostliny jsou schopné reagovat růstem na výživu a stimulaci až v okamžiku, kdy jim slunce prohřeje půdu.
Porost ošetřený přípravkem ENERGEN STIMUL byl na první pohled rozeznatelný od kontrolního pozemku.

   
Vlevo kontrola, vpravo ENERGEN STIMUL           Agronomové pořádajících podniků a účastníci PD

5. Hrách Zekon
Předplodina: soja
Setí: 2.4.2009
Výsevek: 250 kg /ha
Výživa: ---
Chemická ochrana: Afalon 2 l/ha
Energen: Energen Stimul - 1 l/ha před květem
Komentář k plodině:
Hrách je plodinou, která pomalu a málo akumuluje asimuláty v semeni. Účelem aplikace bylo zvýšení apikální dominance rostlin hrachu a zvýšení nejnižších pater větví tak, aby se snížil podíl semene, který zůstane pod lištou kombajnu. Prostřednictvím zesílení porostu by mělo dojít i k zesílení toku asimulátů ze zelené hmoty do semene. Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku ENERGEN STIMUL proběhla cca 10 dní před polním dnem, nemohlo být na porostech ještě nic vidět. Průběžnou fotodokumentaci porostu budeme doplňovat.


Porost hrachu 10 dní po aplikaci

6. Oves setý Auron
Předplodina: pšenice ozimá
Setí: 6.4..2009
Výsevek: 220 kg/ha
Výživa: ---
Chemická ochrana: Mustang 0,6 l/ha,
Energen: Energen Aktivátor 0,5 l/ha začátek sloupkování
Komentář k plodině:
Oves je plodinou, která stejně jako hrách pomalu a málo transportuje asimuláty do zrna. Jestliže se podíváme na výživu tohoto porostu, tak zjistíme, že je zcela bez N. Jedná se o menší pozemek ovsa, který je určen pro koně.

Pro prezentaci na polním dni je tedy nevhodný, ale pro naše účely je zajímavý tím, že zde byl proveden postřik přípravkem ENERGEN AKTIVÁTOR v jarní aplikaci a v termínu, který je pro všechny ozimé i jarní obilniny nejdůležitější.

Proč?
  1. Aplikace na konci odnožování umožní ještě včas podpořit bohatou tvorbu kořenů a jemného kořenového vlášení. To vede k přirozenému zesílení porostu a zvýšení příjmu vody a živin. Takovýto porost odolá kvalitně i 14 dennímu přísušku.
  2. ENERGEN AKTIVÁTOR obsahuje látky, které zvyšují příjem a zrychlují metabolismus N o 10 až 15% (U obilnin, u řepky je tento účinek vyšší).
  3. Účinná látka brzdící růst a podporující větvení u dvouděložných rostlin (řepka, mák), obsažená v přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR, neúčinkuje na jednoděložné rostliny (obilniny). Proto u přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR při jeho aplikaci v obilninách dominuje účinek auxinový a auxinoidní, který zvyšuje apikální dominanci rostlin. Důsledkem je pak, při aplikaci na konci odnožování, velmi striktní rozdělení porostu na odnože málé (potlačené) a silné (dominantní). Takto ošetřený porost prakticky nemá středně velké odnože, které by navíc neměly klas a zbytečně odebíraly rostlině 30 až 40 kg N/ha. Aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR na konci odnožování a začátku sloupkování, eliminuje nekompromisním způsobem možnost růstu "parazitujících" odnoží.
  4. Posledním významným účinkem přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR je jeho účinek adaptogenní (protistresový), který přímo ovlivňuje mechanismy hospodaření rostlin s vodou. Rostlina je pak schopna v přísušku, po dobu minimálně 1 měsíce, zadržet o 20%  více vody. Tento účinek byl u jarních aplikací ENERGENŮ v letech 2007 a 2009 velmi významný.     
  
Oves - srovnání Kontrola x Aktivátor                     Oves - pozemek vlevo a souvrať vpředu ošetřeny 
                                                                                     přípravkem ENERGEN AKTIVÁTOR

7. Řepka ozimá Californium
Předplodina: ječmen ozimý
Setí: 6.8.2008
Výsevek: 3,0 kg/ha
Výživa: 150 kg č.ž.N
Chemická ochrana: Butisan Star 2 l/ha, Caramba 0,75 l/ha, Nurelle 0,6 l /ha, Bumper Super 1 l/ha
Energen: Energen Aktivátor 0,6 l/ha ve 4. listu
Komentář k plodině:
Pro odrůdu Californium platí prakticky stejný komentář, jako pro odrůdu Hornet. Odrůda Californium je mezi liniovými odrůdami jedna z nejlépe reagujících na výživu a stimulaci. Termín aplikace bychom zvolili pravděpodobně trochu pozdnější - minimálně od 6. listu, nebo průměru listové růžice alespoň 12 cm. Odhad účastníků na výnosové směřování porostu byl od 3,8 do 4,2 t/ha. Doporučení účastníků - podzimní aplikace bóru.

 
Diskuze zástupců SPZO a NU AGRAR                               Californium 3.6.09

8. Ječmen ozimý Merlot
Předplodina: jetel
Setí: 10.9.2008
Výsevek: 230 kg/ha
Výživa: 90 kg č.ž.N
Chemická ochrana: Marathon 4 l/ha,
Energen: Energen Aktivátor 0,5 l/ha ve 3. až 4 listu
Komentář k plodině:
Podzimní aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR
indukuje na rostlinách razantní tvorbu kořenů a zvláště pak jemného kořenového vlášení. Důsledkem správně termínované aplikace  je viditelné zesílení celého porostu, kvalitní a silné odnožování. Dalším důsledkem existence bohatého kořenového vlášení je lepší příjem živin a vláhy rostlinou. Aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR v rostlinách zvyšuje v průměru o 15% obsah sušiny a také obsah cukrů v pletivech. To vede k výraznému zvýšení mrazuvzdornosti porostu a zvýšení jeho odolnosti ke stresu. Dávka přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR  0,5 l/ha je pro všechny obilniny zcela postačující.
Porost byl silný, mírně vyšší vyrovnaný a bez odnoží střední velikosti bez klasu. Aplikace přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR ve 3. až 4. listu je velmi časná. Doporučujeme spíše pozdnější fázi růstu na větší listovou plochu. Dle našich zkušeností je úspěšná i aplikace ve velmi pozdních termínech a při nižších teplotách vzduchu, protože tepelná setrvačnost půdy umožňuje rostlinám na podzim aktivně reagovat a růst. Časnost aplikace zasáhla i do mírného snížení počtu odnoží zvýšením apikální dominance. Tím, ale v prodlužovacím růstu na jaře do porostu mohlo slunce a stébla jsou pevná po celé délce. Dle doporučení účastníků by bylo vhodné na jaře porost krátit.
 
   
Ing. Petr Havlík v porostu        Prohlídka porostu 
                                                     účastníky PD                                                                  

9. Ječmen ozimý dvouřadý Wilmat
Předplodina: pšenice ozimá
Setí: 12.9.2008
Výsevek: 200 kg/ha
Výživa: 80 kg č.ž.N
Chemická ochrana: Marathon 4 l/ha,
Energen: Energen Fruktus 0,5 l/ha ve konec metání
Komentář k plodině:
Vzhledem k tomu, že tento ozimý ječmen by mohl v suchých lokalitách nahrazovat jarní ječmen pro produkci sladu, otestovali jsme si na něj pozdní aplikací přípravku ENERGEN FRUKTUS. Účelem bylo zvýšit HTS zvýšením toku asimilátů do zrna a snížit obsah NL v zrnu.
   10. Mák setý Major
Předplodina: pšenice ozimá
Příprava půdy: podmítka 14.8.08, orba 10.10.08
Setí: 2.4.2009, secí kombinace Amazone do hrubé brázdy
Výsevek: 3,3 kg /ha
Výživa: 29.4.09 – LAD 220 kg/ha, 21.5.09 LAD – 140 kg/ha = 97kg č.ž.N
29.5.09 – Forestim Retafos 7 l/ha
Chemická ochrana: 3.4.2009 Calisto 0,25 l/ha, 21.5.09 Starane 0,4 l/ha,
13.4.09 -Cyperkil 0,1 l/ha – krytonosec kořenový
Energen: Energen Aktivátor 1 l/ha 25.5.09
Komentář k plodině:
Tento porost máku byl vybrán proto, že odpovídá průměru mnoha porostů po celé republice. Díky suchému a horkému dubnu měly rostliny problém se vzcházením. To souvisí i s výskytem později vzešlých plevelů a velkou nerovnoměrnost hustoty porostu. Kombinace Energenu s Forestimem je v tomto porostu  výhodná, protože Forestim obsahuje nitrofenoláty, které mají pomalý kumulativní účinek a tím razantní a rychlý účinek přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR mírně prodlužují. A naopak adaptogenní účinek AKTIVÁTORU ochrání rostliny v případném přísušku před účinkem nitrofenolátu, který stres v přísušku prohlubuje.
Samotný porost nás bude zajímat na své 5ha vzdálenější polovině od silnice, protože tato polovina porostu je velmi hustá a my v tomto okamžiku budeme sledovat reakce hustého porostu máku na jeho další zahuštění, podporou tvorby dalších květů, po aplikaci přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR.
Účinky přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR v máku jsou velmi podobné účinkům v řepce (viz výše). Jenom je nutné podotknout, že mák jako plodina vytváří svoji kořenovou soustavu poměrně pomalu a už vůbec rychle na ní nevytváří bohaté kořenové vlášení. Jestliže mu pomůžeme vytvořit rychle kořeny s bohatým kořenovým vlášením, pak významně zrychlí dynamiku růstu a vytváří velmi rychle silný kvalitní porost.

 
Účastníci PD v řidší části porostu máku                   

Hustý porost máku

POLNÍ DEN ENERGEN - HEŘMANOVA HUŤ 3.6.2009
Polní den ENERGEN
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist