Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekStanovisko k porostům, doporučené aplikace a několik nápadů.

08.06.2014

Stanovisko k vývoji ozimů:

Ozimá řepka – porosty, které dostaly dusíkatou výživu do počátku prodlužovacího růstu a současně byly silně krácené mají dobré předpoklady pro vysoké výnosy. Důležitým momentem je aktuálně ohlídání tlaku škůdců.

Ozimá pšenice – většina ozimých obilnin je vzhledem k průběhu zimy vysoce přehuštěných. Přípravky s prekurzory auxinů tento stav prakticky významně neovlivnily. Fungovaly pouze silné auxinové aplikace, aplikované včas, v termínu BBCH 29 až 31. Důsledkem vysoké hustoty porostů  je existence parazitických stébel, stébel s malými klasy, výrazné redukce zrn v klasech (i při vysoké N výživě). Dalším, dosud skrytým důsledkem, může být nízký obsah dusíkatých látek a nízká HTS. Je logické, že pokud má odrůda pšenice optimum počtu stébel 650 /m2, že ani vysoká dusíkatá výživa nebude postačovat pro udržení kvality, pokud má porost 1400 klasů/m2. U vyšších odrůd jsou na mnoha lokalitách vidět negativní důsledky slabšího a průměrného krácení.Velmi negativně se právě letos projeví i pozdní kvalitativní přihnojení dusíkem. Velkým pozitivem je skutečnost, že lze i u takovýchto porostů očekávat vysoké výnosy. Byť s nižšími dusíky a vyšším podílem malého zrna.

Kvalitní porosty lze nalézt tehdy, pokud byly silně a kvalitně zakrácené ve fázi BBCH 31 a potom opakovaně dokrácené etephonem v BBCH 37. V těchto porostech došlo k úspoře vkládání energie a živin do stébla ve prospěch klasu. Velmi pozitivně působilo spojení antigiberelinu, v prvním termínu krácení, se silným auxinem. To mělo hned dva efekty. Odstranění nadbytečných odnoží a přesun asimilátů do hlavních stébel, dále posun vývoje klasu v čase, protože auxin mu přidal výživu. To mělo vliv i na snížení redukcí zrn v klase a lze předpokládat i zvýšení HTS a obsahu dusíkatých látek v zrnu. Včasná a kvalitní výživa měla letos na porosty rozhodující vliv. Tam, kde byla rozhodující dávka výživy umístěna v termínu první poloviny sloupkování a kvalitativní hnojení přišlo do poloviny sloupkování, reagovaly porosty velmi pozitivně. V regionech s proplavným režimem pšenice výborně reagovaly i na listovou výživu močovinou přes list.

Letošní fenomén redukcí zrn na bázi klasu je vždy způsoben nedostatečnou výživou klasu rostlinou. Příčiny mohly být v mnoha lokalitách různé. První příčinou mohlo být nesprávné první krácení porostů při délce klasu nad 0,7 cm ve fázi BBCH 32 (zde byla ohrožena například odrůda Forhand a některé rané odrůdy u kterých klas velmi rychle narůstal). Polopozdní a pozdní odrůdy se ale dostávaly do opačné situace, protože následné období chladu jim zastavilo růst klasu a bylo možné je krátit po dobu až 3 týdnů. Druhou příčinou byl v některých regionech dlouhodobý přísušek, který nepříznivě působil na vyživování klasu (např. Jižní Morava). Třetí příčinou mohly být, v některých menších lokalitách, silné srážky, které měly proplavný režim a obraly porosty až o 25 kg N. Poslední a často hlavní příčinou byla hustota porostů nad 1000 stébel/m2. Lze běžně nalézt porosty, které mají i přes 2000 stébel/m2.

Pozitivní vlivy některých nepříznivých momentů. V některých lokalitách byl takový průběh počasí, že spojil dva méně příznivé momenty do velmi příznivého efektu. Stalo se tak tehdy, kdy včasné sucho zredukovalo parazitické odnože a včasné a silné srážky nastartovaly velmi silnou mineralizaci dusíku. Takovéto porosty měly opravdu štěstí a přitom jich nebylo málo.

Doporučení do pšenic a dalších plodin.

Jaká můžeme mít do pšenic ještě doporučení? S posledním fungicidem doporučujeme přidávat 4% roztok močoviny na kvalitu. K tomuto doporučujeme přidávat ENERGEN 3D SMÁČEDLO v dávce 0,2 až 0,3 l/ha. Tato aplikace 3D SMÁČEDLA razantně podpoří aktivitu nitrátreduktázy. To bude významné, protože zásobení zrn dusíkem bude, díky vysoké hustotě porostů a mnoha dalším faktorům, slabinou porostů pšenic. Současně pomůže zadržet vodu v rostlině a bude porosty chránit před nouzovým dozrávání a tím pádem i před dalším snižováním HTS. Vzhledem k tomu, že jsou porosty pšenic napadané mšicemi, lze použití močoviny a 3D SMÁČEDLA spojit i s aplikací insekticidu i po aplikaci posledního fungicidu.

Hrách – Od počátku kvetení, po dobu tvorby lusků až do konce kvetení ENERGEN FRUKTUS v dávce 1 l/ha (zvýšení HTS a odolnost k suchu).

Kukuřice a slunečnice.

K dnešnímu datu doporučujeme  jednorázové ošetření porostu v 6. až 10. listu kombinací 1 l/ha ENERGEN FULHUM + 0,7 l/ha ENERGEN STIMUL. Tato aplikace má velmi silný účinek a v přísuškových oblastech. Přináší u silážní kukuřice okolo 15% navýšení výnosu a u kukuřice na zrno navýšení okolo 0,7 t/ha. (Viz pokusy ze Slovenska v roce 2013 na www.energen.info .) V každém případě potřebují slunečnice a kukuřice velmi silný stimul. Teprve tehdy je aplikace ekonomicky vysoce návratná. Z tohoto důvodu doporučujeme – vyzkoušejte si tuto intenzivní a dražší aplikaci na menší výměře. Vyhodnoťte si ji a udělejte si vlasní názor, protože 15 – 19% navýšení v silážní kukuřici a více než 1 t/ha u zrnové kukuřice jsou dobré pokusnické výsledky loňského roku.

Cukrová řepa – zde máme osvědčený model sledu 3 aplikací.  

Červnová aplikace do všech porostů  ENERGEN STIMUL 1 l/ha – podporuje růst hmoty, tvorbu cukrů, využití dusíku a pomáhá zadržovat vodu v rostlině.

Aplikace v červenci a srpnu opakovaně po 1 l/ha ENERGEN FRUKTUS. (U pozdních termínů sklizně může být poslední aplikace FRUKTUSU až do 15.září, ale nejpozději 1 měsíc před sklizní).  ENERGEN FRUKTUS silně podporuje tvorbu cukrů a zadržuje přes léto vodu v rostlině. Tím, že přes léto v suchu udrží listový aparát, je rostlina chráněna v srpnu před propadem cukrů, pokud by porost nejprve ztratil listy a pak po dešti obnovoval růst. Srpnová aplikace pak zvyšuje konečný obsah cukru v bulvě.

Réva vináPrvní aplikaci doporučujeme v období růstu tažňů a to přípravek ENERGEN STIMUL  v dávce 1 l/ha. Podporuje růst hmoty, tvorbu cukrů, využití dusíku a pomáhá zadržovat vodu v rostlině. Druhou aplikaci doporučujeme na bobule o velikosti hrášku přípravkem ENERGEN FRUKTUS v dávce 1 l/ha. V tomto termínu Fruktus podporuje tok asimilátů do bobulí a tím i zvýšení výnosu. Poslední třetí aplikace ENERGEN FRUKTUS  v dávce 1 l/ha přednostně podporuje tvorbu cukrů a extraktu v bobulích. 

Několik nápadů k aktuálnímu použití.

Doporučení systémového přídavku 3D SMÁČEDLA do všech plodin. V červnové předpovědi jsou hlášené pokračující velké výkyvy počasí. Zde bych chtěl doporučit ENERGEN 3D SMÁČEDLO, které optimalizuje hormonální hladiny rostlin. Výsledek je překvapivý. Rostliny se za velmi krátký čas přizpůsobí změně a po delší dobu pak normálně vegetují. To se projevuje jak na tvorbě výnosu, tak i na jejich kondici. Pro toto doporučení je velmi významná i již výše uvedená práce  ENERGEN 3D SMÁČEDLA s vodou. Na druhou polovinu června je sice hlášeno ochlazení a dostatek srážek, nicméně tím se nám opakuje situace z loňského roku, kdy porosty pšenic, jarních ječmenů, hrachů a dalších plodin vstupovaly do léta s dobrou zásobou vody, ale neměly nastaven úsporný vodní režim a ztrácely HTS v suchu při nouzovém dozrávání porostů.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme ENERGEN 3D SMÁČEDLO v dávce 0,25 l/ha jako levný, spolehlivý a výkonný přídavek k postřikům prakticky všech plodin od poloviny června do poloviny léta (slunečnice, kukuřice, hrách, cukrová řepa...).

Krmná pšenice a krmný ječmen – jestliže nepotřebujete obilninu s potravinářskými parametry, nevadí Vám nízký obsah N v zrnu a jde Vám pouze o vysoký výnos, pak Vám můžeme doporučit jeden velmi spolehlivý a razantní krok. Aplikujte v termínu od kvetení do počátku mléčné zralosti ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 0,7 l/ha. Touto auxinovou aplikací silně ovlivníte výnos. To by u krmných pšenic a ječmenů při letošní vysoké hustotě porostů mohlo být velmi významné. Musíte však počítat s tím, že silně snížíte obsah dusíkatých látek v zrnu. Metoda je v praxi odzkoušena s vysokým účinkem na objemovou hmotnost. Účinek aplikace umocníte, pokud k AKTIVÁTORU přidáte ještě 0,2 l/ha ENERGEN 3D SMÁČEDLA.

Vzhledem k tomu, že jsou porosty  jarního ječmene většinou přehoustlé, (nad 1000 stébel/m2), lze předpokládat nižší hladinu dusíkatých látek. Z tohoto důvodu se nebojíme letos doporučit i ve fázi metání do hustších porostů ječmene ENERGEN 3D SMÁČEDLO v dávce 0,25 l/ha. Do hodně hustých porostů můžeme přidat i 3% roztok močoviny pro zvýšení HTS a dusíkatých látek.

Pozvání na polní dny ENERGEN.

Na PS v Lukavci Vám letos nabídneme sortiment 12 výkonných odrůd  pšenic typu A a E. Z důvodu zvýšení výpovědní hodnoty pokusu byly odrůdy vyseté ve dvou termínech. 27.9. a 22.10.2013. Každá z odrůd má v obou dvou termínech výsevu dva pásy. V jednom pásu je intenzita výživy 100 kg N/ha a ve druhém pásu 205,5 kg N/ha. Z tohoto důvodu je v intenzivních pásech poměrně dobře viditelná schopnost odrůdy intenzitu využít. V extenzivním pásu zase excelují odrůdy s výbornou prací s dusíkem. Tyto odrůdy jsou velmi zajímavé zvláště v letošním roce, protože nejméně trpí redukcemi zrn v klasu v důsledku vysoké hustoty porostů a nedostatečné výživy N. Křížem přes aplikace je varianta kontroly, kde budeme hodnotit přirozené chování jednotlivých odrůd. Další variantou je maximální podpora tvorby kořenů a odnoží, kterou bohužel letos někteří firemní poradci plošně doporučovali do porostů již přehuštěných potravinářských pšenic. Další velmi zajímavou variantou je kombinace podpory tvorby kořenů se silnou auxinovou aplikací na počátku sloupkování. Mezi těmito variantami budete moci porovnat nejenom hustoty porostů, ale i důsledek odlišných hustot na redukce zrn v klasech.

Zveme i všechny majitele a zástupce odrůd pšenic k návštěvě Lukavce. Můžete se k porostům jednotlivých odrůd vyjadřovat a doplňovat nás nebo nesouhlasit s našimi názory.

Na Farmě Chmel v Třebusicích uvidíte několik velmi odlišných porostů několika odrůd pšenic (Federer, Fakír, Elan, Brons, Hybery). Jarní ječmen Sebastian, mák Bergam.

V odrůdách pšenic jsou provedeny aplikace huminových látek a zvláště pak auxinů i v extrémních dávkách a Vy můžete posoudit,  jaké jsou v letošním roce reakce rostlin. Podrobnosti o polních dnech naleznete také na www.energen.info , kde bude v dokumentech ke stažení pozvánka. A na Youtube naleznete na kanálu ENERGEN CZ v kapitole  s odrůdovými pokusy i nedávný náhled z Lukavce i Farmy Chmel.

Pěkný den, dobrou úrodu a solidní ceny přeje Jarda Mach

 

 

 

 

 

 


Stanovisko k porostům, doporučené aplikace a několik nápadů.
 
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist