Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekAPLIKACE DO OZIMŮ NA JAŘE 2020 - DO FÁZE POČÁTKU HLAVNÍHO RŮSTU.

29.02.2020

Zima 2019/2020 a její důsledky.

V průběhu zimy byly dobré podmínky pro vegetaci. Lze předpokládat, že slabší podzimní porosty řepek narostly do jara o 200 až 400 % svojí podzimní hmotnosti. To je dobře pro vytvoření lepších předpokladů tvorby výnosu. Porosty ozimých obilnin a řepek ale byly již v polovině 2.měsíce ve vysokém výživovém deficitu. Výrazně vyšší výživový deficit byl v nížinách, kde probíhala aktivní vegetace, na rozdíl od vyšších nadmořských výšek, kde byl růst rostlin trochu brzděn nižšími teplotami. Deficitem živin ale trpěly v různé míře všechny porosty. Průběh zimy byl také důvodem, proč se letos na porostech výborně projevila vyšší zásobní výživa NPK a zvláště pak pozdější doplnění NP a z mikroelementů zvláště B, Mn a Cu. Lze konstatovat, že výživový deficit se výrazněji projevuje na řepkách než na ozimých obilninách.

Start jara 2019 – vliv počasí na vývoj porostů.

Vegetace po celou zimu probíhala skoro rovnoměrně. Počátek jara svými nižšími teplotami při průměrných až nižších srážkách příznivý, protože dává porostům prostor. Nižší teploty přirozeně morforegulují rostliny, což je výhodné u řepek a slabších porostů ozimých obilnin, ale začíná to být nevýhodné u hustých porostů ozimých obilnin, kde dochází k tvorbě dalších, již nežádoucích odnoží a dotahování slabších odnoží a obecně k zahušťování porostů. Výhodou průběhu počasí je větší časový prostor pro výživu řepek a slabších ozimých obilnin.

Jaro 2020 a opatření v porostech řepek.

Současná doba hledí na ekonomiku, a proto je nutné směřovat svoje aktivity k takovým ošetřením porostů, které přináší spolehlivý účinek a výrazně pozitivně zasahují do vytváření předpokladů tvorby výnosu.

Prioritou jara bylo rychlé dodání výživy řepkám. Porosty řepek potřebují na počátku vegetace vedle dusíku i síru. Ta u nich v tomto termínu ovlivňuje zvýšení počtu květů na rostlině. Proto je na počátku vegetace velmi vhodnou výživou močovina se sírou. V druhé aplikaci pak můžeme aplikovat nitrátovou formu dusíku, která silně nastartuje růstové procesy nadzemní části rostlin.

Řídké porosty řepek – do 30 rostlin na m2, krátíme fungicidem již na počátku prorůstání listových růžic, protože chceme porost zahustit, kompenzovat výnos vyšším počtem šešulí na rostlině a v místech, kde jsou porosty naředěné hrabošem využít kompenzace okrajovým efektem. V tomto termínu doporučujeme společně s morforegulačním fungicidem do řidších porostů řepek také ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,5 l/ha. Tím podpoříme tvorbu dalších kořenů, dále až 4x zvýšíme a urychlíme zabudování nitrátové formy dusíku a významně podpoříme větvení rostlin.

Husté porosty řepek krátíme později ve výšce okolo 50 cm, protože je přednostně chceme jenom zakrátit, ale nechceme je zahustit. Počet šešulí na m2 je již postačující. V hustých porostech řepek mohou být díky vysoké konkurenci rostlin redukované kořenové soustavy. Proto doporučujeme na počátku prorůstání listových růžic aplikovat ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha. Tím opět podpoříme příjem nitrátové formy dusíku a tvorbu silné kořenové soustavy, která je v přísuškových regionech prioritou.

JARO 2020 A OPATŘENÍ V POROSTECH OZIMÝCH OBILNIN.

U pšenic je jedním z rozhodujících momentů síla porostu a počet odnoží. V letošním roce se hustota většiny porostů pohybuje od 1000 do 2500 silných odnoží. To je nepříznivé, zvláště pro odrůdy kvality E a A s produktivním klasem. Zde může u vyšších hustot docházet ve finále k propadu velikosti zrna a snížení obsahu dusíkatých látek.

Husté porosty ozimých pšenic – nad 1000 silných odnoží na m2. Do těchto porostů doporučujeme v době odnožování okolo 25 kg dusíku/ha. A přednostně v močovině. Nitrátová forma je rychlá a podpořila by další nárůst nadzemní hmoty, a to je nežádoucí. U hustých porostů nechceme vyrábět další slámu. Chceme optimální počet klasů na m2. Agronomové se mne často ptají, jestli existuje nějaká univerzální hustota a počet klasů na m2. Pokud zde nebudeme řešit typy odrůd, tak nic nezkazíme hustotou okolo 600 klasů na m2. Hlavní dávku dusíku aplikujeme, když se nám objeví první kolénko – zde již začínáme hnojit klas. U hustých porostů bude výhodné aplikovat nitrátový dusík a nezapomínat na výživu sírou, kterou pšenice potřebují mít k dispozici v polovině sloupkování. Tím ovlivníme HTS a obsah dusíkatých látek v zrnu. Do hustých porostů s hustotou nad 1700 silných stébel na m2, doporučujeme ENERGEN APIKÁL v dávce 0,5 l/ha v kombinaci s trinexapacethylem, který porosty také mírně ředí. Tím rychle zvýšíme apikální dominanci a přesuneme tok asimilátů do hlavních stébel. Současně omezíme jejich počet na rostlině. Pokud bude chladné a vlhké počasí porosty morforegulovat, bude vhodné na počátku sloupkování aplikaci APIKÁLEM v dávce 0,25 až 0,5 l/ha opakovat. V přísuškových regionech a hustotě porostů pod 1700 silných stébel/m2, doporučujeme s aplikací APIKÁLU vyčkat. Sucho má auxinový účinek a může porosty naředit za nás. A pozdější aplikace APIKÁLU až do poloviny sloupkování, vzhledem k tomu, že obsahuje ENERGEN 3D PLUS, je zcela bezpečná. Pozn. Husté porosty ozimých ječmenů reagují na aplikaci APIKÁLU a naředění porostu vždy velmi příznivě.

Řídké porosty ozimých pšenic. Do těchto porostů budeme doporučovat v době odnožování vyšší dávku dusíku. Například 100 až 150 kg močoviny/ha. Na začátku sloupkování by byl vhodný ledek v rychlém sledu následovaný například DASA, abychom v polovině sloupkování měli k dispozici síru. Obecně se nám mění priority. Na straně jedné díky jarním přísuškům potřebujeme dodat porostům v suchých regionech výživu, dokud je vláha, na straně druhé je zatím chladný nástup jara, a to nám umožňuje dávky trochu dělit, abychom zvýšili jejich využitelnost porosty. Řídké porosty krátíme přednostně CCC, které pomáhá dotahovat slabší odnože a zahušťovat porost. Do řídkých a slabších porostů ozimých pšenic doporučujeme aplikovat ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha počínaje od fáze odnožování. V případě výrazných změn počasí je výhodné opakovaně ve sloupkování pomáhat zvýšení výkonu kořenů poloviční dávkou 0,25 l/ha FULHUMU.

PD Želiezovce Pš. Tvrdá Lunadur – vlevo FULHUM, kapalná močovina a mangan

PŘIPOMENUTÍ OBECNÝCH MOŽNOSTÍ JAK NA JAŘE PRACOVAT S POROSTY.

Doplňková mimokořenová výživa.

Při teplotách do 10oC je omezen příjem fosforu kořeny. A přitom v počátku vegetace je jeho potřeba velmi nízká. Když aplikujeme 1,5 kg P2O5 v odnožování ve formě mimokořenové výživy, zajistíme si tím energii pro vývoj klasu až do BBCH 31. To obecně platí i pro řepky. Ve slabých porostech má smysl fosfor spojovat s 3 až 5 kg cukru/ha, rozpuštěnou močovinou a využít i FULHUM.

Z pokusů Ing.Karla Říhy s aplikacemi mikroprvků na začátku vegetace do řepek a pšenic vyplývá, že po aplikaci 0,3 l/ha od každého mikroprvku -Mn,Zn,Cu a B je po 14 až 21 dnech v rostlinách přijato oproti kontrole o cca 40% více N,P,K,S. To je myslím velmi ekonomický moment podporující rychlý jarní start porostů.

OBECNĚ K MIMOKOŘENOVÉ VÝŽIVĚ.

Mangan - například 0,2 až 0,4 l/ha Mantrac, používáme tehdy, kdy potřebujeme podržet odnože ve špatně odnožených porostech. Snižuje apikální dominanci a podporuje odnožování obilnin a větvení řepek.

​Měď - například 0,2 až 0,3 l/ha Coptrac​,  používáme tehdy, kdy potřebujeme podržet odnože ve špatně odnožených porostech. Při aplikaci v odnožování výrazně zvyšuje příjem N v chladu.

Molybden - například 0,1 l/ha Molytrac, používáme tehdy, když potřebujeme podržet odnože ve špatně odnožených porostech. Zlepšuje práci s N.

​Fosfor - v dávce do 1,5 kg fosforu/ha​, například 3 až 5 kg/ha MKP Krista od Yary doporučujeme do porostů, které mají opravdu slabé kořeny, které jsou v přísušku, které generuje automaticky deficit P.

Hořčík - například v dávce od 5 do 10 kg hořké soli doporučujeme do všech porostů, které jsou slabší a současně aplikujeme kapalnou močovinu. Neaplikovat společně s fosforem - společně může vytvářet "vzácné tvrdé minerály".

Močovina – například v dávce 10 až 12% roztoku výrazně zesiluje účinek krácení. Silně podporuje udržení slabších odnoží. Do hustých porostů, do krácení použijeme od 3 do 5 kg/ha kapalné močoviny, která v této dávce již nebude významně ovlivňovat udržení odnoží, ale zesílí pronikání účinných látek do rostlin.

Bór – do krácení s CCC, samotným prohexiadion calciem a nízkou dávkou (0,1 l/ha) trinexapacethylu je vhodný přídavek 0,5 až 0,7 l/ha B 150. Do kombinací krácení s účastí trinexapacethylu je vhodná dávka B 0,2 až 0,3 l/ha. Vyšší dávka B v krácení je odůvodněna potřebou zpevnění pletiv. To je důležité zvláště u poléhavých odrůd a vyšších hustot porostů. Tam, kde hrozí riziko poléhání opakujeme v dalších aplikacích 0,2 l/ha B. Jinak aplikujeme v opakovaných aplikacích 0,1 l/ha B pro zlepšení práce s ostatní výživou.

KRÁCENÍ POROSTŮ.

CCC – podporuje udržení odnoží, dotahuje slabší odnože. Vhodný k samostatné aplikaci do řídkých porostů. Nezesiluje významně buněčné stěny. Kombinovat s B. Bere asimiláty klasu antiauxinovým účinkem. Přidat 0,1 l/ha ENERGEN APIKÁL. Vhodný ke krácení do délky klasu 1 cm.

Samotný Prohexadion calcium a etephon – mají neutrální vliv na hustotu porostu. Krátí dobře, ale postřiková jícha musí být u PC kyselejší. (+ síran amonný 3 až 5 kg/ha). Nemají antiauxinový účinek. Nezesilují stěny stébel tak jako trinexapacethyl – lepší přidávat 0,5 až 0,7 l/ha B. Velmi dobře krátí. Vhodný ke krácení po celou dobu sloupkování. Není nutno přidávat 0,1 l/ha ENERGEN APIKÁL.

Trinexapacethyl – ředí porost – odhazuje slabší odnože. Velmi silně krátí a zesiluje stěny stébel. Silný antiauxinový účinek. Přidat 0,1 l/ha ENERGEN APIKÁL. Vhodný ke krácení do délky klasu 1 cm. Stačí přidat jen 0,1 l/ha B.  Jeho účinek se zvyšuje s UV zářením. To znamená v nížinách přidávat a v 600 m nad mořem krátit poloviční dávkou. Jeho účinek zesiluje také slunečné počasí, dále přídavek močoviny a významně jeho účinek zesilují i azolové fungicidy.

Neutrální kombinace na hustotu porostu je například 0,5 až 0,7 l/ha CCC a 0,1 až 0,2 l/ha trinexapacethylu. Celková dávka závisí na nadmořské výšce a poléhavosti odrůdy pšenic.

NÁSTROJE K OVLIVNĚNÍ HUSTOTY A STAVU POROSTŮ OZIMÝCH OBILNIN.

ENERGEN FULHUM PLUS - patří v dávce 0,3 až 0,5 l/ha do slabších až velmi slabých porostů, zvláště tam, kde je malá kořenová soustava a málo odnoží. U řídkých porostů bude dotahovat odnože. Podpora růstu kořenů výrazně zvýší příjem dusíku. Je to bonusový dusík navíc. Velká kořenová soustava se stává prioritou v suchých regionech.

ENERGEN APIKÁL - patří v dávce 0,1 l/ha do všech krácení, kde používáme trinexapac ethyl a/nebo CCC, kvůli eliminaci antiauxinového účinku těchto látek, které berou asimiláty klasům. (Samotný prohexadion calcium nemá antiauxinový účinek a neovlivňuje negativně tok asimilátů do klasu, pokud není v kombinaci s jiným antigiberelinem)

ENERGEN APIKÁL - patří v dávce 0,3 až 0,5 l/ha do krácení hustých a velmi hustých porostů. Podporuje odhazování odnoží. Snížení počtu odnoží významně ovlivní snížení propadu zrna pod sítem, zvýšení HTS, omezí redukce zrn v klasu a zvýší obsah dusíkatých látek v zrnu.

Pěkný den a dobrý průběh počasí přeje Jarda Mach


APLIKACE DO OZIMŮ NA JAŘE 2020 - DO FÁZE POČÁTKU HLAVNÍHO RŮSTU.
PD Želiezovce Pš. Tvrdá Lunadur – vlevo FULHUM, kapalná močovina a mangan
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist